Kelly ReynoldsGeneral Manager, Strategy & Development